Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

Số cổ phần chào bán: 357.280 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.724 đồng/cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 05 nhà đầu tư

Tổng khối lượng đăng ký mua: 1.431.120 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá: 05 nhà đầu tư

Số lượng nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư

Tổng số cổ phần chào bán thành công: 357.280 cổ phần

Giá đấu bình quân thành công: 100.100 đồng/cổ phần

Giá trúng cao nhất: 12.678 đồng/cổ phần

Giá trúng thấp nhất: 12.678 đồng/cổ phần

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 4.529.595.840 đồng.

Trân trọng thông báo./.