Tổng số nhà đầu tư tham gia: 03 nhà đầu tư

  • Cá nhân trong nước : 03 nhà đầu tư
  • Cá nhân nước ngoài : Không có
  • Tổ chức trong nước : Không có
  • Tổ chức nước ngoài : Không có

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 103.000 cổ phần

  • Cá nhân trong nước : 103.000 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước : 0 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 01/08/2017