Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 nhà đầu tư

  • Cá nhân trong nước : 02 nhà đầu tư
  • Cá nhân nước ngoài : Không có
  • Tổ chức trong nước : Không có
  • Tổ chức nước ngoài : Không có

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 10.140 cổ phần  

  • Cá nhân trong nước : 10.140 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước : 0 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 12/12/2016.

 

Trân trọng