• Tổng số lượng cổ phần chào bán: 44.675.400 cổ phần
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Tổng số nhà đầu tư đăng ký: 17 nhà đầu tư, tương ứng 49.727.700 cổ phần, trong đó:
    • Cá nhân trong nước: 12 nhà đầu tư
    • Cá nhân nước ngoài: 0 nhà đầu tư
    • Tổ chức trong nước: 05 nhà đầu tư
    • Tổ chức nước ngoài: 0 nhà đầu tư

Trân trọng thông báo.