Tổng cộng: 38 nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần, trong đó :

 • Tổ chức: 04 nhà đầu tư.
 • Cá nhân: 34 nhà đầu tư
  • Cá nhân trong nước: 34 nhà đầu tư
  • Cá nhân nước ngoài: 0 nhà đầu tư

Tổng số cổ phần đăng ký: 12.950.200 cổ phần, trong đó:

 • Tổ chức: 2.046.800 cổ phần
 • Cá nhân: 10.903.400 cổ phần
  • Cá nhân trong nước: 10.903.400 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài: 0 cổ phần 

Trân trọng.