- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

- Số cổ phần chào bán: 1.100.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 05 nhà đầu tư

- Tổng khối lượng đăng ký mua: 90.000 cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh: 05 nhà đầu tư

- Số lượng nhà đầu tư trúng giá chào bán cạnh tranh: 05 nhà đầu tư

- Tổng số cổ phần chào bán thành công: 90.000 cổ phần

- Giá đấu bình quân thành công: 10.500 đồng/cổ phần

- Giá trúng cao nhất: 10.500 đồng/cổ phần

- Giá trúng thấp nhất: 10.500 đồng/cổ phần

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 945.000.000 đồng.

Trân trọng thông báo./.