• Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.
 • Số cổ phần chào bán: 1.113.360 cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 • Giá khởi điểm: 26.300 đồng/cổ phần.
 • Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 31 nhà đầu tư.
 • Tổng khối lượng đăng ký mua: 8.776.840 cổ phần.
 • Số lượng nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh: 31 nhà đầu tư.
 • Số lượng nhà đầu tư trúng giá chào bán cạnh tranh: 04 nhà đầu tư.
 • Tổng số cổ phần chào bán thành công: 1.113.360 cổ phần.
 • Giá đấu bình quân thành công: 139.588 đồng/cổ phần.
 • Giá trúng cao nhất: 152.600 đồng/cổ phần.
 • Giá trúng thấp nhất: 126.600 đồng/cổ phần.
 • Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 155.411.696.000 đồng.

Trân trọng thông báo./.