- Tên tổ chức có cổ phiếu bán đấu giá: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.300.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 03 NĐT. Trong đó:

  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 03 NĐT


- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 6.300.000 cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 03 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 6.300.000 cổ phần

- Khối lượng đặt cao nhất: 2.200.000 cổ phần

- Khối lượng đặt thấp nhất: 2.000.000 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 12.000 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 12.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân: 12.000 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 03 NĐT. Trong đó:

  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 03 NĐT


- Tổng số lượng cổ phần bán được: 6.300.000 cổ phần

- Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần bán được theo mệnh giá: 75.600.000.000 đồng

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 25/09/2015 đến 16 giờ ngày 05/10/2015

Trân trọng