- Tên tổ chức có cổ phiếu bán đấu giá: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.960.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 1 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 07 NĐT.Trong đó:

  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 7 NĐT

- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 8.100.000 cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 05 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 6.140.000 cổ phần

- Khối lượng đặt cao nhất: 1.960.000 cổ phần

- Khối lượng đặt thấp nhất: 260.000 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 111 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 2 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 111 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 106 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân: 106,66 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 03 NĐT.Trong đó:
  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 03 NĐT

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.960.000 cổ phần

- Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 11/12/2015 đến 16 giờ ngày 17/12/2015

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 11/12/2015 đến ngày 17/052015

Trân trọng