- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng

- Số cổ phần chào bán: 30.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 15.300 đồng/cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 06 nhà đầu tư

- Tổng khối lượng đăng ký mua: 30.000 cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá: 06 nhà đầu tư

- Số lượng nhà đầu tư trúng giá: 06 nhà đầu tư

- Tổng số cổ phần chào bán thành công: 30.000 cổ phần

- Giá đấu bình quân thành công: 15.300 đồng/cổ phần

- Giá trúng cao nhất: 15.300 đồng/cổ phần

- Giá trúng thấp nhất: 15.300 đồng/cổ phần

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 459.000.000 đồng.

Trân trọng thông báo./.