- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 576.900 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 25.000 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 NĐT. Trong đó:

  • Tổ chức: 1 NĐT
  • Cá nhân: 1 NĐT

- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 1.153.800 cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1.153.800 cổ phần

- Khối lượng đặt cao nhất: 576.900 cổ phần

- Khối lượng đặt thấp nhất: 576.900 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 25.000 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 25.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 25.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 25.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân: 25.000 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 2 NĐT. Trong đó:
  • Tổ chức: 1 NĐT
  • Cá nhân: 1 NĐT

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 576.900 cổ phần

- Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần bán được theo mệnh giá: 5.769.000.000 đồng

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 18/12/2015 đến 16 giờ ngày 31/12/2015

Trân trọng