• Tên tổ chức có cổ phiếu bán đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp
 • Số cổ phần đưa ra đấu giá: 547.784 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần
 • Hình thức: Bán đấu giá công khai cả lô
 • Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 04 NĐT, Trong đó:
  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 04 NĐT
 • Tổng số khối lượng đăng ký mua: 2.191.136 cổ phần.
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 04 phiếu.
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 2.191.136 cổ phần.
 • Giá đặt mua cao nhất: 13.700 đồng/cổ phần.
 • Giá đặt mua thấp nhất: 12.600 đồng/cổ phần.
 • Giá đấu thành công: 13.700 đồng/cổ phần.
 • Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 NĐT.
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 547.784 cổ phần.
 • Tổng giá trị cổ phần bán được theo mệnh giá: 5.477.840.000 đồng.
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 08h30’ngày 03/02/2015 đến 16h00’ ngày 14/02/2015.
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 03/02/2015 đến ngày 11/02/2015.

Trân trọng