- Tên tổ chức có cổ phiếu bán đấu giá: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 14.926.185 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 11.100 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 07 NĐT.Trong đó:

  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 07 NĐT

- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 15.400.000 cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 07 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 15.400.000 cổ phần

- Khối lượng đặt cao nhất: 3.000.000 cổ phần

- Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000.000 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 11.100 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 11.100 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 11.100 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 11.100 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân: 11.100 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 07 NĐT.Trong đó:
  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 07 NĐT

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 14.926.185 cổ phần

- Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần bán được theo mệnh giá: 149.261.850.000 đồng

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 25/11/2015 đến 16 giờ ngày 03/12/2015