• Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bông Miền Bắc
 • Số cổ phần chào bán: 50.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 13.500 đồng/cổ phần
 • Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 03 nhà đầu tư
 • Tổng khối lượng đăng ký mua: 103.000 cổ phần
 • Số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá: 03 nhà đầu tư
 • Số lượng nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư
 • Tổng số cổ phần chào bán thành công: 50.000 cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 13.700 đồng/cổ phần
 • Giá trúng cao nhất: 13.700 đồng/cổ phần
 • Giá trúng thấp nhất: 13.700 đồng/cổ phần
 • Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 685.000.000 đồng.

Trân trọng thông báo./.