• Thời gian đấu giá: 12/12/2016
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
 • Giá trúng cao nhất: 144.000,00
 • Giá trúng thấp nhất: 144.000,00
 • Giá trung bình: 144.000,00
 • Tổng số cổ phần/lô trúng giá: 78.378.300,00
 • Giá đặt cao nhất: 144.000,00
 • Giá đặt thấp nhất: 144.000,00
 • KL đặt cao nhất: 39.189.150,00
 • KL đặt thấp nhất" 39.189.150,00
 • Tổng số NĐT trúng giá: 0,00
 • Tổng số tổ chức trúng giá: 2,00
 • Tổng số giá trị trúng giá: 11.286.475.200.000,00

 Trân trọng

20161212_20161212 - VNM - TBAO KQ CHAOGIA CANHTRANH