• Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sửa chữa Ô tô Gang thép
 • Số cổ phần chào bán: 5.070 cổ phần
 • Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 100.000 đồng/cổ phần
 • Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 02 nhà đầu tư
 • Tổng khối lượng đăng ký mua: 10.140 cổ phần
 • Số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư
 • Số lượng nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư
 • Tổng số cổ phần chào bán thành công: 5.070 cổ phần
 • Giá đấu bình quân thành công: 100.100 đồng/cổ phần
 • Giá trúng cao nhất: 100.100 đồng/cổ phần
 • Giá trúng thấp nhất: 100.100 đồng/cổ phần
 • Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 507.507.000 đồng.

Trân trọng thông báo./.