Lúc 16h00 ngày 01/04/2016, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá lần 2 và nộp tiền cọc mua cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo quy định tại Điều 15 Quy chế bán đấu giá cổ phần lần 2 của PV Power tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-PTGĐ. Vietcap ngày 11/03/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.