Theo Quyết định 798/QÐ-BTTTT ngày 25/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đã hoàn thành việc chuyển đầu số điện thoại của các khách hàng tại Vietcap có thuê bao di ðộng 11 số sang 10 số.

Trân trọng