Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: CTCP Chứng khoán Bản Việt
  • Mã Chứng quyền: CPNJ2102
  • Tỷ lệ chuyển đổi: 4.9522 :1
  • Giá thực hiện: 79.234 đồng
  • Ngày giao dịch cuối cùng: 29/07/2021
  • Ngày đáo hạn: 02/08/2021
  • Giá thanh toán chứng quyền: 91.940 đồng

Trân trọng