Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: CTCP Chứng khoán Bản Việt
  • Mã Chứng quyền: CMWG2102
  • Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1
  • Giá thực hiện: 120.000 đồng
  • Ngày giao dịch cuối cùng: 29/07/2021
  • Ngày đáo hạn: 02/08/2021
  • Giá thanh toán chứng quyền: 160.460 đồng.

Trân trọng