Kính gửi Quý Khách hàng,

Vietcap thông báo về giá đặt mua hợp lệ và kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại AFX như sau (xin vui lòng xem file đính kèm):

Thông báo