1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM

3. Số điện thoại: +84 (0)28 3914 3588

4. Số Fax: +84 (0)28 3914 4531

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có

6. Tên, địa chỉ tổ chức nhận ký quỹ tài sản đảm bảo:

 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Thông tin về chứng quyền phát hành:

 • Tên chứng quyền: Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A2
 • Tên (mã) chứng khoán cơ sở: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VNM)
 • Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
 • Đợt phát hành: 02
 • Loại chứng quyền (mua/ bán): Mua
 • Kiểu thực hiện (châu Âu/ Mỹ): Châu Âu
 • Phương thức thực hiện chứng quyền (tiền/ chuyển giao chứng khoán cơ sở): bằng tiền – đồng Việt Nam
 • Thời hạn: sáu (06) tháng
 • Ngày đáo hạn: Ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành
 • Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1 (5 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
 • Giá thực hiện: 100.000 đồng
 • Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: tối thiểu là 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán

8. Số lượng đăng ký phát hành: 1.000.000 chứng quyền

9. Giá phát hành: 4.000 đồng

10. Số lượng chứng quyền đã phát hành (trường hợp thông báo phát hành bổ sung): Không có

11. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Tối thiểu 10.000 chứng quyền

12. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 8:30 đến 15:00 ngày 13/07/2021

13. Thời gian thanh toán chứng quyền được mua: Từ 8:30 đến 15:00 ngày 13/07/2021

14. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

 • Nhà đầu tư có thể đăng ký mua:Qua mạng lưới trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. Chi tiết liên hệ và địa điểm: Xin vui lòng xem thông tin tại website của Vietcap
 •  Bản cáo bạch đã được UBCKNN chấp thuận: Nhà đầu tư tham khảo tại website www.vcsc.com.vn

15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền:

 • Số tài khoản: 119.10.0004.66262 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

16. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:

Tài liệu đình kèm
Giấy phép
Bản cáo bạch 
Thông báo điều chỉnh