1. Quy chế đấu giá Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ VIệt Nam
2. Thông báo bán đấu giá Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ VIệt Nam
3. Dự thảo điều lệ Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ VIệt Nam
4. Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ VIệt Nam
5. Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ VIệt Nam
6. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ VIệt Nam
7. Báo cáo tài chính năm 2011
8. Báo cáo tài chính năm 2012
9. Báo cáo tài chính năm 2013
10. Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014
11. Đơn đăng ký