1. Bản công bố thông tin
2. Báo cáo tài chính 2012
3. Báo cáo tài chính 2013
4. Báo cáo tài chính 2014
5. Phương án cổ phần hóa
6. Báo cáo tài chính 9 tháng 2015
7. Biên bản kiểm tra báo cáo tài chính 2012
8. Biên bản kiểm tra báo cáo tài chính 2013
9. CV phê duyệt tiêu chí NDT chiến lược
10. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
11. Biên bản kiểm tra báo cáo tài chính 2014
12. Mẫu đơn
13. Điều lệ
14. Phụ lục mẫu thông báo
15.QD 6570 phê duyệt phương án
16. Quy chế bán đấu giá

Trân trọng