1. Thông tin doanh nghiệp 

 • Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
 • Tên doanh nghiệp phát hành quyền mua: Công ty Cổ phần Mai Động
 • Địa chỉ:  Số 310 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế tạo máy móc công cụ, gia công ràn, dập, ... • Vốn điều lệ: • 105.000.000.000 đồng
 • Giá khởi điểm: 1.900 đồng/quyền mua
 • Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 1.350.027 quyền mua
 • Số quyền mua người nước ngoài được phép mua: 1.350.027 quyền mua

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 1.900 đồng/quyền cổ phần

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 quyền mua cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.350.027 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 27/11/2018 - 10/12/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 13/12/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30

 17/12/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h

 18/12/2018 - 24/12/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 19/12/2018 - 24/12/2018 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 12210000634896
 • Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 Tài liệu đính kèm:
1. Quy che ban dau gia quyen mua co phan_CTCP Mai Dong.doc
2. QD UBND phe duyet chuyen nhuong quyen mua.pdf
3. Ban CBTT.pdf
4. Xac nhan so huu quyen mua CP.pdf
5. BCTC 6 thang 2018.pdf
6. BCTC-2017 KT.pdf
7. BCTC 2017 dieu chinh sau TT thue.pdf
Danh sach cac Dai ly dau gia quyen mua cua CTCP Mai Dong.doc