1. Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV
  • Địa chỉ: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải biển, khai thác cảng biển, dịch vụ hàng hải ...
  • Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 14.046.058.000.000 đồng (Mười bốn nghìn không trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm năm mươi tám triệu đồng)
  • Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số cổ phần người nước ngoài
 được phép mua

 488.818.130 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 488.818.130 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 15h30

 08/08/2018 - 28/08/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 31/08/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30 

 05/09/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 06/09/2018 - 15/09/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 07/09/2018 - 12/09/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
0. Quy che dau gia Vinalines.pdf
1. QD PHE DUYET GIA TRI DN_3402.pdf
2. QD PHE DUYET PHUONG AN CPH_2018.pdf
3. PHUONG AN CO PHAN HOA VINALINES.pdf
4. Ban CBTT IPO Vinalines_07.8.2018.pdf
4.1. BCTC CTY ME 2015 VNL.pdf
4.2. BCTC CTY ME 2016 VNL.pdf
4.3. BCTC CTY ME 2017 VNL.pdf
4.4. BCTC HN 2015 VNL.pdf
4.5. BCTC HN 2016 VNL.pdf
4.6. BCTC HN 2017 VNL.pdf
5. Eng_Vinalines IPO Information_Disclosure_07.8.2018.pdf
6. DU THAO DIEU LE.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac dai ly dau gia.doc