1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên
 • Địa chỉ: Số 12 đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hứng Yên, tỉnh Hưng Yên
 • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Chi tiết: Quản lý và làm vệ sinh môi trường; Quản lý, chăm sóc duy trì vườn hoa, công viên cây xanh)
 • Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 151.113.720.000 đồng
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.964.471 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.964.471 cổ phần
 • Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 18.777 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 1 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 6.964.471 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 28/03/2019 - 19/04/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 24/04/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30

 26/04/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 02/05/2019 - 11/05/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 03/05/2019 - 07/05/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan Cong ty TNHH MTV Moi truong va Cong ty Do thi Hung Yen.doc
2. QD phe duyet PA CPH__MT va CT DT HY.pdf
3. Phuong an co phan hoa.pdf
4. QD phe duyet PA su dung dat.pdf
5. QD phe duyet GTDN.pdf
6. QD phe duyet PA su dung lao dong.pdf
7. Ban CBTT__MT va CT DT HY.pdf
8.1 BCTC kiem toan 2018.PDF
8.2 BCTC kiem toan nam 2017.pdf
8.3 BCTC kiem toan nam 2016.pdf
8.4 BCTC kiem toan 2015.pdf
Information Disclosure of IPO Auction of Hung Yen Urban Enviroment.pdf
Mau don tham du dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia_MT va CT DT HY.doc