Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường

Địa chỉ: Số 174 đường Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, cầu đường ...

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 158.070.740.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ không trăm bảy mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 9.478.827 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 7.745.400 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 21/03/2018 đến 15h30 ngày 10/04/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2018
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 14h00 ngày 17/04/2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/04/2018 đến 16 giờ ngày 27/04/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 24/04/2018

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CT DTXD Van Tuong.doc
10. BCTCKT 2015.pdf
11. BCTCKT 2014.pdf
2. Ban CBTT _Van Tuong.compressed.pdf
3. Du thao dieu le CTCP.compressed.pdf
4. Quyet dinh phe duyet CPH Van Tuong _BQP.pdf
5. Phuong an CPH_ Van Tuong.compressed.pdf
6. QD phe duyet gia tri doanh nghiep.pdf
7. CBTT_Giay_phep_DKKD_lan_thu_7_ILA.pdf
8. BCTC 9T2017.pdf
9. BCTC KT 2016.pdf
Don dang ky dau gia IPO.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc