1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum
  • Địa chỉ: Số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch
  • Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 83.302.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.213.830 cổ phần •Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.213.830 cổ phần 
  • Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 12.700 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 5.213.830 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 15h30

 29/08/2018 - 19/09/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 24/09/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30 

 26/09/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 27/09/2018 - 06/10/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 28/09/2018 - 03/10/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_Kontum.doc

2. QD lien quan CPH.rar
3. Phuong an CPH.pdf
4. Du thao Dieu le cty kon tum.pdf
5. CBTT Cty final.pdf
6. Cap nc Kontum BCTC 31.12.2017.pdf
7. Cap nc Kontum BCTC 9m dau 2017.pdf
8. Cap nc Kontum BCTC 31.12.2016.pdf
Don dang ky dau gia IPO.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc