1. Thông tin doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam 
 • Địa chỉ: Số 844 đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
 • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ truyền hình trả tiền; Điều hành hệ thống phát bằng cáp, hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập internet bằng mạng viễn thông có dây; sản xuất thiết bị truyền thông; quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá); bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;...
 • Vốn điều lệ: 884.000.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi tư tỷ đồng)
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 42.292.624 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 42.292.624 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 140,900 đ/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đ

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 42,292,624 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 15h30

 20/03/2018 - 10/04/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 13/04/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30 

 17/04/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 18/04/2018 - 27/04/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 19/04/2018 - 24/04/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 12210000634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan VTVcab.doc.docx
2. BAN CONG BO THONG TIN VTVCAB.PDF
3. VTVCAB PROSPECTUS.PDF
4. Thong bao so 522 VPCP vv CPH VTVcab.pdf
5. Phuong an co phan hoa cua VTVcab.pdf
6. Du thao Dieu le VTVcab.PDF
7.a. BCTC quy 3.3017.PDF
7.b.BCTC hop nhat 2016 kiem toan phat hanh.pdf
7.c. VTVCab BTCT rieng 2016.PDF
7.d. BCTC hop nhat - 2015.PDF
7.e.VTV Cab BCTC rieng 2015 Kiem toan nha nuoc.PDF
7.f.VTV Cab BCTC hop nhat 2014.PDF
7.g. VTV Cab BCTC rieng 2014.PDF
8. Quyet dinh Phe duyet PA CPH.PDF
Don dang ky dau gia IPO.zip
Phu luc danh sach cac dai ly dau gia.docx