Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty mẹ - Tổng Công ty Sông Đà

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Tổng thầu xây lắp (tổng thầu EPC) và thi công xây lắp các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, ...

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 4.500.000.000.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 219.678.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 219.678.000 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 27/11/2017 đến 15h30 ngày 18/12/2017 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/12/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 09h00 ngày 25/12/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/12/2017 đến 16 giờ ngày 04/01/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 27/12/2017 đến ngày 02/01/2018


File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_TCT Song Da.doc
10. BCTC Nam 2016 - Cong ty me.pdf
11. BCTC nam 2016 toan TCT- Hop nhat.pdf
12. BCTC nam 2015 - Cong ty me.pdf
13. BCTC Nam 2015 - HN toan TCT.pdf
14. BCTCKT Cty me 2014.pdf
15. BCTCKT Hop nhat_2014.pdf
2. QD 824-QD_TTg - Phe duyet PA CPH.pdf
3. QD BXD - IPO TSD.pdf
4. PA CPH TCT Song Da.pdf
5. Quyet dinh phe duyet GTDN.pdf
6. QD dieu chinh GTDN.pdf
7. Du thao Dieu le TCT Song Da.pdf
8 TSD- Ban CBTT IPO TCT Song Da.pdf
9. TSD - Prospectus.pdf
Don dang ky dau gia IPO.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc