• Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng
 • Địa chỉ: 125D Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Gia công, chế tạo cơ khí và xây dựng dân dụng; Đầu tư bất động sản; ...
 • Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 350.000.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần
 • Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.340.100 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.340.100 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 14/06/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 04/07/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/07/2016
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 11/07/2016
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/07/2016 đến 16 giờ ngày 21/07/2016
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/07/2016 đến ngày 18/07/2016

Trâng trọng

 

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_TCT Co khi XD.doc
2. Quyet dinh phe duyet phuong an co phan hoa_COMA.pdf
3. Quyet dinh phe duyet_COMA.pdf
4. COMA-PACPH von 350 ty.doc
5. Du thao dieu le_COMA.doc
6. Ban CBTT COMA_ tieng Viet.pdf
7. CBTT COMA_tieng Anh.pdf
8. BCTC Cong ty me - 2013_COMA.pdf
9. BCTCHN 2013_COMA.pdf
10. BCTC hop nhat 2014 (dieu chinh sau KTT)_COMA.pdf
11. BCTC-2014 cong ty me dieu chinh sau KTNN_COMA.pdf
12. Bao cao tai chinh hop nhat 2015 truoc kiem toan_COMA.pdf
13. BCTC Cong ty me 2015_COMA.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc