1. Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương
  • Địa chỉ: Đường Tân Dân, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương
  • Ngành nghề kinh doanh: Kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ
  • Vốn điều lệ thực góp: 61.649.440.000 đồng
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.458.710 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.458.710 cổ phần - Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.300 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.458.710 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 15h30

 31/05/2018 - 21/06/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 26/06/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30 

 28/06/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 29/06/2018 - 07/07/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 02/07/2018 - 05/07/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan.doc
2. Quyet dinh phe duyet PH CPH.pdf
3. Phuong an co phan hoa.pdf
4. Ban cong bo thong tin.pdf
5. Du thao dieu le.pdf
6_1. Bao cao tai chinh 2015.pdf
6_2. Bao cao tai chinh 2016.pdf
6_3. Bao cao tai chinh 2017.pdf
Don dang ky dau gia IPO.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc