1.Thông tin doanh nghiệp 

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP
 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng
 • Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng
 • Vốn điều lệ thực góp: 217.359.000.000 đồng (Hai trăm mười bảy tỷ ba trăm năm mươi chín triệu đồng)
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 20.563.400 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 10.650.500 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 13.300 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 20.563.400 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 15h30

 21/05/2018 - 11/06/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 14/06/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30 

 18/06/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 19/06/2018 - 25/06/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 20/06/2018 - 25/06/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_TCT Bach Dang.doc
2. Ban-cong-bo-thong-tin.pdf
3. Phe duyet phuong an thoai von.pdf
4. Dieu le TCT.pdf
5. CBTT ve chuyen nhuong von co phan.pdf
6. Xac nhan so co phan so huu va tu do.pdf
7. BCTC hop nhat nam 2017.pdf
8. BCTC rieng nam 2017.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc