Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam
Số 02 ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan
44.000.000.000 đồng
10.000 đồng/cổ phần
26.700 đồng/cổ phần
2.156.000 cổ phần
Theo quy định chi tiết tại Điều 4.8 Quy chế đấu giá
 

+ Thời gian: Từ ngày 07/01/2020 đến 16h ngày 13/01/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Từ 9h đến 14 giờ 00 phút ngày 14/01/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

14h30 ngày 14/01/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ngày 20/01/2020
Theo Quy định trong Quy chế đấu giá 

Tài liệu đính kèm:
1. Ban CBTT thoai von tai HEJ.pdf
10. GCN DKKD.pdf
12. Quyet dinh ban hanh Quy che dau gia.pdf
13. Quy che ban dau gia ca lo HEJ SCIC.pdf
2. NQ va QD cua SCIC vv thoai von tai HEJ.pdf
3. GXN So huu CP tu do cn cua SCIC.pdf
5. HEJ BCTC Hop nhat 2017.pdf
6. HEJ BCTC Rieng 2017.pdf
7. HEJ BCTC Hop nhat 2018.pdf
8. HEJ BCTC Rieng 2018.pdf
9. Dieu le HEJ 2018.pdf