1. Thông tin doanh nghiệp: 

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
  • Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Mình, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông ...
  • Vốn điều lệ: 704.081.250.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 46.600 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 7.746.801 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 11/11/2020 - 30/11/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 03/12/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 14h00

 07/12/2020

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00  08/12/2020 - 14/12/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 08/12/2019 - 11/12/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia.doc
1.1 CV 3409 BQP chap nhan chu truong thoai von.PDF
10.1. CTR_BCTC HN_Nam 2018.pdf
10.2. CTR_BCTC Rieng_Nam 2018.pdf
11.1. CTR_BCTC HN_Nam 2017.pdf
11.2. CTR_BCTC Rieng_Nam 2017.pdf
2. Quyet dinh thoai von CTR.PDF
3. Giay CN So huu co phan.PDF
4. Dang ky kinh doanh lan thu 13.pdf
5. Dieu le-2020.pdf
6. Ban CBTT - 09112020.PDF
8.1. CTR_BCTC HN_30.06.2020.pdf
8.2. CTR_BCTC Rieng_30.06.2020.pdf
9.1. CTR_BCTC HN_Nam 2019.pdf
9.2. CTR_BCTC Rieng_Nam 2019.pdf