Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP

Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng các công trình thủy điện, công trình dân dụng; Kinh doanh sản xuất cơ khí; ...

Vốn điều lệ thực góp: 215.000.000.000 đồng (Hai trăm mười lăm tỷ đồng)

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (6.235.000 cổ phần)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 17.300 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:6.235.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:6.235.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 13/11/2017 đến 15h30 ngày 01/12/2017 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 vào các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian:Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/12/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian:10h00 ngày 08/12/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:Từ ngày 09/12/2017 đến 16 giờ ngày 18/12/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:Từ ngày 12/12/2017 đến ngày 15/12/2017

File đính kèm:
1. Quy che dau gia ca lo co phan_TCT Co dien XD.doc
10. Dieu le TCT sua doi lan thu nhat.pdf
2. QD28 v.v ban co phan cua SCIC tai TCT Co dien XD.pdf
3. Ban cong bo thong tin - TCT Co dien Xay dung.pdf
4. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2016 Agrimeco.pdf
5. Bao cao tai chinh tong hop nam 2016 cua TCT Co dien Xay dung CTCP.pdf
6. Bao cao tai chinh hop nhat 2015.pdf
7. Bao-cao-tai-chinh-cong-ty-dai-chung-tong-hop-nam-2015-Agrimeco.pdf
8. BCTC Hop nhat nam 2014 da duoc kiem toan.pdf
9. BCTC Tong hop 2014 da duoc kiem toan.pdf
Don dang ky tham gia dau gia.doc
Phu luc danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Quy che chao ban canh tranh_TCT Co dien XD.doc