1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
  • Địa chỉ: Tầng 8, văn phòng số L8-01-11+16 tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bên Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, ...
  • Vốn điều lệ: 12.355.229.040.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 14.497 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 1 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 45.600.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 15h30

 24/09/2018 - 15/10/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 18/10/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h30 

 22/10/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 23/10/2018 - 29/10/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 24/10/2018 - 29/10/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Giay chung nhan 50 chao ban co phieu EIB do UBCKNN cap.pdf
1. Quy che ban dau gia co phan_EIB.doc
10. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2017 da KT cua EIB.pdf
11. Bao cao tai chinh rieng le nam 2017 da KT cua EIB.pdf
12. Bao cao tai chinh hop nhat 30.06.2018 cua EIB.pdf
13. Bao cao tai chinh rieng le 30.06.2018 cua MB.pdf
14. Xac nhan so huu co phan EIB cua VCB do EIB phat hanh.pdf
15. Dieu le cua EIB.pdf
16. Dieu le cua VCB.pdf
3. Ban cao bach chao ban ra cong chung co phieu EIB.pdf
4. Cong van 2706 chap thuan viec thoai von EIB cua NHNN.pdf
5. Nqhi quyet 290 phe duyet chao ban ra cong chung phan von cua VCB tai EIB.pdf
6. Giay DKKD cua EIB.pdf
7. Giay DKKD cua VCB_Giay phep DKKD lan 12 ban moi nhat.pdf
8. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2016 da KT cua EIB.pdf
9. Bao cao tai chinh rieng le nam 2016 da KT cua EIB.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc