1.Thông tin doanh nghiệp: 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
 • Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, ...
 • Vốn điều lệ thực góp: 3.080.000.000.000 đồng •Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 20.100 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 15.121.635 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 20.100 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 15.121.635 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 04/03/2019 - 20/03/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 26/03/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 28/03/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 29/03/2019 - 06/04/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 29/03/2019 - 04/04/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia_SaigonBank.doc
2. Ban cao bach.pdf
3. NQ HDQT vv thoai von tai SGB.pdf
4. Giay chung nhan chao ban.pdf
5. Giay CNDKDN.pdf
6. CV xac nhan so luong cp.pdf
7.1 BCTC hop nhat Quy 4.2018.pdf
7.2 BCTC rieng Quy 4.2018.pdf
7.3 BCTC hop nhat kiem toan 2017.pdf
7.4 BCTC rieng da kiem toan 2017.pdf
7.5 BCTC hop nhat da kiem toan nam 2016.pdf
7.6 BCTC rieng da kiem toan nam 2016.pdf
Mau don tham du dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc