1.Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân đội
 • Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ...
 • Vốn điều lệ thực góp: 21.604.513.810.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm linh tư tỷ năm trăm mười ba triệu tám trăm mười nghìn đồng)
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 53.400.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần .

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 19.641 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 1 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 53.400.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 15h30

 18/09/2018 - 08/10/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 11/10/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h30 

 15/10/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 16/10/2018 - 22/10/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 17/10/2018 - 22/10/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che ban dau gia co phan_Ngan hang TMCP Quan doi.doc
10. Dieu le cua MB.pdf
11. Dieu le cua VCB.pdf
2. Cong van 2706 chap thuan viec thoai von cua NHNN.pdf
3. Giay chung nhan 48 chao ban co phieu MB do UBCKNN cap.pdf
4. Ban cao bach chao ban MB.pdf
5. Nqhi quyet 291 phe duyet chao ban ra CC phan VDT cua VCB tai MB.pdf
6. Giay DKKD cua MBB.pdf
7. Giay DKKD cua VCB_Giay phep DKKD lan 12_moi nhat.pdf
8.1. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2016 da KT cua MB.pdf
8.2. Bao cao tai chinh rieng le nam 2016 da KT cua MB.pdf
8.3. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2017 da KT cua MB.pdf
8.4. Bao cao tai chinh rieng le nam 2017 da KT cua MB.pdf
8.5. Bao cao tai chinh hop nhat 30.06.2018 da soat xet cua MB.pdf
8.6. Bao cao tai chinh rieng le 30.06.2018 da soat xet cua MB.pdf
9. Xac nhan so huu co phan MB cua VCB do MB phat hanh.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc