Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên tổ chức phát hành cổ phần : Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Tín dụng; Kinh doanh ngoại tệ và cung ứng các dịch vụ ngân hàng ...

Vốn điều lệ thực góp: 11.750.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (2.402.325 cổ phần)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.400 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.402.325 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/03/2018 đến 15h30 ngày 21/03/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 vào các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/03/2018
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 28/03/2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/03/2018 đến 16 giờ ngày 07/04/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 30/03/2018 đến ngày 04/04/2018

File đính kèm:
1. Quy che dau gia ca lo co phan_Maritime Bank.doc
1.1 Quy che chao ban canh tranh_Maritime Bank.doc
2. Ban CBTT - MSB .pdf
3. DKKD - MSB.pdf
4. Dieu_le_MSB_2016.pdf
4. QD 15_SCIC thoai von tai MSB.pdf
5. Xac nhan so Cp so huu.pdf
6. BCTC hop nhat 2015.pdf
6. BCTC rieng 2015.pdf
7. BCTC hop nhat 2016.pdf
7. BCTC rieng 2016.pdf
8. BCTC hop nhat Quy 3.2017.signed.pdf
8. BCTC rieng le Quy 3.2017.signed.pdf
Mau don.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc