1.Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh Hòa
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Cảng Nha Trang
 • Địa chỉ: 05 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 • Ngành nghề kinh doanh: Bốc xếp hàng hóa, Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, ...
 • Vốn điều lệ: 245.390.490.000 đồng
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.570.809 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.570.809 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 11.900 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần (trừ TH dăng kí
 mua toàn bộ số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.570.809 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 15h30

 10/09/2018 - 02/10/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 05/10/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 10h00 

 09/10/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 10/10/2018 - 16/10/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 12/10/2018 - 16/10/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP Cang Nha Trang.PDF
2. Ban cong bo TT chuyen nhuong von UBND KH.PDF
3. QD phe duyet gia khoi diem va phuong an_ chuyen nhuong von NN tai CTCP Cang Nha Trang.pdf
4. Cong van xac nhan cp tu do chuyen nhuong.pdf
5. BAO CAO TAI CHINH 31.12.2016 cang NT_signed.pdf
6. BCTC kiem toan AC 2017 cangNT-signed.pdf
7. BCTC Ban nien 2018 Cty CP Cang Nha Trang sined.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc