Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Mở tài khaonr và dịch vụ ngân quỹ; ...

Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 604.921.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.549 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.600.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.600.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 23/10/2017 đến 15h30 ngày 13/11/2017 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 16/11/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 20/11/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/11/2017 đến 16 giờ ngày 30/11/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 27/11/2017

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CT Tai chinh CP Xi mang.doc
2. Nqhi quyet 251 phe duyet chao ban ra cong chung phan von cua VCB tai CFC.pdf
3. Giay DKKD cua CFC.pdf
4. Dieu le CFC.pdf
5. Giay chung nhan chao ban co phieu CFC do UBCKNN cap.pdf
6. Ban cao bach CFC.pdf
7. Bao cao tai chinh nam 2015 da KT.pdf
8. Bao cao tai chinh nam 2016 da KT.pdf
9. Bao cao tai chinh 30.06.2017 da SX.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc