• Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp
 • Địa chỉ: Số 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư nông nghiệp như: phân bón; Kinh doanh xuất khẩu chè và các mặt hàng nông sản khác; Kinh doanh nông sản nội địa; Kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà xưởng và kho bãi; Kinh doanh máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp...
 • Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 220.000.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
 • Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.350.580 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.350.580 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 21/06/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 12/07/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/07/2016
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 19/07/2016
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/07/2016 đến ngày 29/07/2016
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/07/2016 đến ngày 26/07/2016

Tài liệu đính kèm:
1. Quy_che_dau_gia_Cong ty me _ TCT Vat tu Nong nghiep.doc
2. QD phe duyet PA CPH.pdf
3. Phuong an CPH Vigecam.pdf
4. Du thao Dieu le Vigecam.pdf
5. CBTT IPO Vigecam.pdf
6. Eng - CBTT IPO Vigecam.pdf
7. BC TC Cong ty me 2012.pdf
8. BC TC Cong ty me 2013.pdf
9. BC TC Cong ty me 2014.pdf
10. BC TC HN 2014.pdf
11. BC TC Cong ty me 2015.pdf
12. BC TC HN 2015.pdf
13. BC TC Cong ty me Quy 1-2015.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip