1. Thông tin doanh nghiệp: 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ
 • Địa chỉ: 38 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng, phát triển công nghệ khai thác và chế biến nguyên liệu hóa - mỏ ...
 • Vốn điều lệ thực góp: 14.737.250.000 đồng 
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 221.087 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 221.087 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 24.780 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 221.087 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 14/06/2019 - 03/07/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 08/07/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30

 10/07/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 11/07/2019 - 17/07/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 12/07/2019 - 17/07/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che ban dau gia co phan_TVDTXD mo.doc
2. Ban cong bo thong tin_INCODEMIC.pdf
3. QD-TTg phe duyet de an tai co cau Vinachem_INCODEMIC.PDF
4. Quyet dinh phe duyet phuong an_INCODEMIC.pdf
5. Bao cao tai chinh nam 2017 cua INCODEMIC.pdf
6. Bao cao tai chinh nam 2018 cua INCODEMIC.pdf
7. Bao cao tai chinh nam Q1.2019 cua INCODEMIC.pdf
8. DKDN cua INCODEMIC.pdf
9. Dieu le cua INCODEMIC.pdf
Mau don tham du dau gia__INCODEMIC.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia_INCODEMIC.doc