Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến

Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh điện năng ...

Vốn điều lệ thực góp: 951.250.449.375 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 14.850 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.194.609 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.194.609 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h00 ngày 02/03/2018 đến 15h30 ngày 22/03/2018 (Sáng từ 8h00 - 11h30; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2018
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 29/03/2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/03/2018 đến 16 giờ ngày 07/04/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 02/04/2018 đến ngày 05/04/2018

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CTCP Thuy dien Nam Chien.doc
2. Ban TTTT Nam Chien.pdf
3. CV 08 EVN.pdf
4. CV356 EVN.pdf
5. CV426 EVN.pdf
6. NQ DLMB.pdf
7. CV1165UBCK.pdf
8. XNSH Nam Chien.pdf
9. BCTC2016 Nam Chien.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc