1.Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai
  • Địa chỉ: Đường số 11, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các loại giấy; Trông rừng, chăm sóc rừng ...
  • Vốn điều lệ: 890.915.030.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 11.500 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 7.216.576 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 09/12/2019 - 20/12/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 25/12/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30

 27/12/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 27/12/2019 - 02/01/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 30/12/2019 - 02/01/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá T

  • ài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
Ban CBTT thoai von NXBGDVN tai CTCP Tap doan Tan Mai.pdf
BCTC HN kiem toan 2017 CTCP Tap doan Tan Mai.pdf
BCTC HN kiem toan 2018 CTCP Tap doan Tan Mai.pdf

BCTC rieng kiem toan 2017 CTCP Tap doan Tan Mai.pdf
BCTC rieng kiem toan 2018 CTCP Tap doan Tan Mai.pdf
Dang ky kinh doanh CTCP Tap doan Tan Mai.pdf
Dang ky kinh doanh NXBGDVN.pdf
Dieu le CTCP Tap doan Tan Mai.pdf
GCN co phan.pdf
NQ 99 cua NXBGDVN thoai von tai CTCP Tap doan Tan Mai.pdf
QD 948 phe duyet phuong an tai co cau NXBGD.pdf
Quy che dau gia.doc