1.Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
  • Địa chỉ: Số 18/44 Đức Giang, Thương Thanh, Long Biên, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm); sản xuất phân bón ...
  • Vốn điều lệ: 1.293.636.160.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 49.100 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 11.451.308 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 10/12/2019 - 24/12/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 27/12/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 14h00

 31/12/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 31/12/2019 - 06/01/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 03/01/2020 - 07/01/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
0. quy che.doc
1. Don dk dau gia.pdf
10. DGC - Giy dkkd.pdf
12. DGC - Bao cao Kiem toan von 2019.pdf
13. DGC - BCTC Q3.2019 - HN.pdf
14. DGC - BCTC Q3.2019 - rieng.pdf
15. DGC - BCTC 2018 - HN.pdf
16. DGC - BCTC 2018 - Rieng.pdf
17. DGC - BCTC 2017.pdf
2. QD so 380 chap thuan PA CNV.pdf
3. QD so 16 caa TT.pdf
4. VNC - GCN DKDN.pdf
5. Chung thu tham dinh gia.pdf
8. Ban CBTT.pdf
9. Giay xac nhan so huu cp.pdf