Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Binh

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình

Địa chỉ: Tổ 2 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác xử lý và cung cấp nước; Sản xuất nước sạch, nước tinh khiết đóng chai; ....

Vốn điều lệ: 66.792.897.475 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.100 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.603.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.603.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 19/01/2018 đến 15h30 ngày 12/02/2018 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/02/2018
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 26/02/2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/02/2018 đến 16 giờ ngày 08/03/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 28/02/2018 đến ngày 05/03/2018

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CTCP Nuoc sach Hoa Binh.doc
2. QD phe duyet phuong an thoai von.PDF
3. Chap thuan cua UBCKNN.pdf
4. Dieu le NSHB.pdf
5. GCN SH Chung khoan.pdf
6. Ban CBTT.pdf
7. BCTC 2016.pdf
8. BCTC 2015.pdf
Don dang ky dau gia.zip