1.Thông tin doanh nghiệp: 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
 • Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch
 • Vốn điều lệ: 181.494.460.000 đồng
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.326.897 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.326.897 cổ phần 
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 19.071 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 01 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 6.326.897 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 13/12/2019 - 31/12/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 07/01/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h30

 09/01/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 09/01/2020 - 16/01/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 14/01/2020 - 15/01/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 Tài liệu đính kèm:
0.Quy che ban dau gia nuoc sach bac giang.doc
03. Giay DKDN_BGW.PDF
04. CV xac nhan so CP tu do chuyen nhuong_BGW.PDF
05. QD 1705_ Phe duyet PATV_BGW.pdf
1. Ban CBTT.PDF
10. BCTC KT 2018_BGW_compressed.pdf
11. BCTC ban nien 2019.PDF
12. BCTC Q3.2019.pdf
6.QD1232_PD danh muc DN co von NN thoai von GD 2017-2020.pdf